دفتـــر بال (مرد بالدار(

 درباره سایت 

به رویاهایت چنگ بینداز،
چراکه اگر رویاها بمیـــــرند،
زندگی به پرنده شکسته بالی بدل خواهد شد،
که پرواز نمی تواند.

(لنگستون هیوز)

نشریه روسیه‌ای دیگر